Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NEPTUNUS TWEEWIELERS

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Neptunus Tweewielers; de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst tussen Neptunus Tweewielers en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Neptunus Tweewielers;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag.

Artikel 2 - Identiteit van Neptunus Tweewielers

Verhuurbedrijf Neptunus BV, handelsnaam: Neptunus Tweewielers

Boulevard de Wielingen 44
4506 JK  Cadzand
Tel: +31 (0) 117 39 22 20
E-mail: info@neptunustweewielers.nl

KvK-nummer: 21.00.5775

BTW identificatienummer: NL 81.81.62.363 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Neptunus Tweewielers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Neptunus Tweewielers en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Neptunus Tweewielers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zal zij deze op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toezenden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Neptunus Tweewielers gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Neptunus Tweewielers niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.   
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Neptunus Tweewielers zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Neptunus Tweewielers kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn verplichtingen kan voldoen, alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Neptunus Tweewielers op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Neptunus Tweewielers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Neptunus Tweewielers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Neptunus Tweewielers zal uiterlijk bij aflevering van het product of dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een gemakkelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragen, meesturen:
 • het bezoekadres van Neptunus Tweewielers waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en manier waarop de klant van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, en/of een duidelijke mededeling inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • informatie over garantie en service na aankoop; de koopsom met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst, en voor zover van toepassing, de kosten van levering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is;
 1. In geval van een duur transactie is de bepaling in het voorgaande lid slechts van toepassing op de 1e levering.

Artikel 6 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. De in het aanbod van verzekeringen genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke assurantiebelasting en poliskosten.
 2. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Neptunus Tweewielers is vermeld en dit door Neptunus Tweewielers aan de klant schriftelijk of per e-mailbericht is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 7 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden uiterlijk bij aflevering. Op verzoek van de klant of van Neptunus Tweewielers kan de betaling ook vooraf via iDEAL of per bank geschieden.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Neptunus Tweewielers te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Neptunus Tweewielers behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Neptunus Tweewielers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Neptunus Tweewielers kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Neptunus Tweewielers geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 14 dagen maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Neptunus Tweewielers het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Neptunus Tweewielers tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Bezorging naar postbusnummers, antwoordnummers en NAPO-adressen (militaire adressen} is uitgesloten.

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van producten en diensten

 1. De klant kan een overeenkomst m.b.t. de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Neptunus Tweewielers zal de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgaven van reden(en) verplichten.
 2. Voornoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Neptunus Tweewielers bekend gemaakte vertegenwoordiger. Indien het product door PostNL of andere vervoerder bij een derde (bijv. buren) wordt afgegeven omdat de klant ten tijde van de aflevering niet thuis is, wordt deze aflevering beschouwd als ontvangst door de klant. 

Artikel 10 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.

Artikel 11 - Gebruik maken van het herroepingsrecht door de klant en de kosten hiervan

 1. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schrijftelijk; per brief of e-mailbericht, aan Neptunus Tweewielers. Neptunus Tweewielers bezorgt de klant zo spoedig mogelijk het retourformulier.
 2. Zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug of bezorgt hij het product terug in de winkel. De klant heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking, aan Neptunus Tweewielers retourneren, conform de door Neptunus Tweewielers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Indien een klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, maar niet de volledige bestelling retourneert, komen zowel de (eventuele) verzendkosten als de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 7. Indien de klant gekozen heeft voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 8. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Neptunus Tweewielers dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen aan de klant. 

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht
Neptunus Tweewielers kan producten of diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen indien Neptunus Tweewielers dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Artikel 13 - Garantieperiode
Producten worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten. 

Artikel 14 - Indienen garantieclaim
Garantieclaims dienen, onder aanbieding van het betreffende product en een geldig aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij Neptunus Tweewielers. Gemaakte kosten (van derden) worden door Neptunus Tweewielers niet vergoed.

Artikel 15 - Garantieomvang

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Neptunus Tweewielers is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Neptunus Tweewielers worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
 2. Kosten van transport van en naar Neptunus Tweewielers komen voor rekening van de klant.
 3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt Neptunus Tweewielers voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.
 4. De garantie is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.
 5. De door Neptunus Tweewielers op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om Neptunus Tweewielers aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid garantie
Een door Neptunus Tweewielers gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat Neptunus Tweewielers ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Neptunus Tweewielers strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Neptunus Tweewielers betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 - Nakoming overeenkomst en extra garantiebepalingen

 1. Neptunus Tweewielers garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Neptunus Tweewielers, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Neptunus Tweewielers kan doen gelden indien zij tekortgeschoten is in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van door Neptunus Tweewielers, diens toeleverancier, fabrikant of importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan daan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn/haar deel van de overeenkomst.

Artikel 18 - Uitsluitingen garantie 

 1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 2. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
  • Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;
  • Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
  • Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;

 3. Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:
 •  
  • Verende voorvorken: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren is er regelmatig onderhoud nodig, kijk voor het onderhoudsschema van uw voorvork in de gebruikershandleiding, deze is ook te downloaden op de website van de betreffende fabrikant.
 1. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid verzekeringen
De aansprakelijkheid voor, via Neptunus Tweewielers afgesloten verzekeringen, ligt bij ENRA verzekeringen te Nijmegen.

Artikel 20 - Klachtenregeling

 1. Neptunus Tweewielers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Neptunus Tweewielers, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Neptunus Tweewielers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Neptunus Tweewielers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 21 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Neptunus Tweewielers en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 22 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Neptunus Tweewielers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Neptunus Tweewielers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Neptunus Tweewielers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 23 - Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Neptunus Tweewielers is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar website.


Terug
Deel het met uw vrienden!

Contactgegevens

Openingstijden

Maandag:  9:00 tot 18:30
Dinsdag:  9:00 tot 18:30
Woensdag:  9:00 tot 18:30
Donderdag:  9:00 tot 18:30
Vrijdag:  9:00 tot 18:30
Zaterdag:  9:00 tot 18:30
Zondag:  10:00 tot 18:30


Facebook